Statuten

 

Heden, vijfentwintig april negentienhonderd tweeënnegentig verschenen voor mij,

Meester Magriet Nicolette van de Poll-Boerema, notaris ter standplaats de gemeente Eelde,


1. de heer Rijk van Bochove, 
2. de heer Theodorus Casparus Smiers,
3. mevrouw Roelfina Maarsingh, 
4. de heer Jan Beelen,


ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris

en penningmeester en afdelingslid van het bestuur van de te Eelde gevestigde

vereniging: SPORTFEDERATIE ACTIEF en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig

vertegenwoordigende.

 


De comparanten verklaarden: 
De Sportfederatie Actief, welke tot op heden was genaamd de sportvereniging

Actief, heeft afdelingen die de verschillende takken van sport vertegenwoordigen.

In verband met de structuur wijziging van de vereniging in een federatiestructuur,

is door de algemene vergadering, gehouden op vijftien januari negentienhonderd

tweeënnegentig besloten dat de federatie voor alle afdelingen een afzonderlijke

vereniging zal oprichten. De afdeling volleybal van de vereniging is opgericht op

twintig oktober negentienhonderd éénenzestig, voor welke afdeling thans ter

uitvoering van dit besluit een vereniging wordt opgericht met de volgende statuten.

 

NAAM ……………………………………………………………….………………………………...……. Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALCLUB ACTIEF, kortweg genaamd VC ACTIEF.

 

ZETEL EN DUUR………..………………………………………………...……………………...……..…. Artikel 2
1. De vereniging is als afdeling van de sportvereniging Actief opgericht op twintig oktober

negentienhonderd éénenzestig. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eelde. 
3. Zij wordt thans opgericht voor onbepaalde tijd.

 

DOEL ………………………………………………………………………………………………….…….. Artikel 3 
1. De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de volleybalsport.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het geven van de gelegenheid tot het beoefenen van de volleybalsport door middel van het

volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden;
b. het lidmaatschap te verwerven van die bond waaronder de door de leden uit te oefenen

tak van sport ressorteert (in deze statuten verder aan te duiden als "de bond" ); 
c. evenementen op het gebied van de volleybalsport te organiseren.

 

LEDEN ……………………………………………… …………………………………………….……… Artikel 4 
1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden en donateurs

zijn opgenomen.

 

DONATEURS ……………………………………………………………………...………………...…… Artikel 5 
1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met

een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens

de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ………………………….……… … ………………………….… Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid; 
b. door op zegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs

van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, -
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen

het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen

op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5.. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen

van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op

de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het

besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en

hangende het beroep is het lid geschorst.

 

VERPL.ICHTINGEN ………………………… …………………………………………………………. Artikel 7 
1. De leden zijn verplicht: 
a. tot het nakomen van: de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de

besluiten van de organen van de vereniging, 
b. de belangen van de vereniging en andere leden niet te schaden, 
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap

voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat. 
2. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan,

dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd

is verklaard.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS ………………………. Artikel 8 
1. De rechten: en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar

voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE ………………………………………………………………………...………. Artikel 9 
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld

die een verschillende bijdrage betalen. 
2. Het bestuur is bevoegd in.bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting

tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

RECHTEN DONATEURS …………………………………………………………….………………….. Artikel l0
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend,

hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

 

BESTUUR ………………………………………………………………………………………………… Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

De benoeming geschiedt uit de leden. 
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens

het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als

tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het

bestuur worden ingediend. 
.3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde

van de uitgebrachte stemmen.genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een

vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande

lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij

in de keus. 
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING. …….…Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden

gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op 
te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature

wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR …………………………..… Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één

functie bekleden. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door

de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet

dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van

een besluit niet beslissend. 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING ………………………………………………..……. Artikel l4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en

buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt

mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. 
2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 2 sub c en lid 3 sub c van dit artikel bepaalde,

onder meer bevoegd tot: 
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken; 
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; 
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk

reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: 
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; 
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij

huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer

dan een jaar gebonden wordt; 
d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend; 
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is

begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend (bank ) krediet; 
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen,

die geen uitstel kunnen lijden. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a

en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de

vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de

algemene vergadering, wat betreft sub c tot en met g, geen beroep gedaan kan worden. 
4 Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grenzen van zijn

bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging

op te treden. 
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open

plaats of open plaatsen aan de orde komt.
6. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.


JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING ………………………………...…….…. Artikel 15 
1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. 
2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen

te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn

jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop

van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen,

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en

verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
5.. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,

dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.Het bestuur is verplicht

aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst kas en

de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
6.. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,

doch slechts door de benoeming van een andere commissie. Het bestuur is verplicht de bescheiden

bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren. 
8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening van verantwoording

strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

 

ALGEMENE VERGADERING …………………………………………………………………..……… Artikel l6 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet

of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering

- de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar

bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van tien stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig

artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen

dagblad en/of periodiek.

 

TOEGANG EN STEMRECHT …………………………………………………………………………… Artikel l7 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben

geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij tijdens de behandeling van het schorsingsberoep

van de betrokkene. 
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Alleen de leden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder

één stem uit. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
5. Voor leden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, wordt het stemrecht uitgeoefend

door de wettelijke vertegenwoordiger.

 

VOORZITTERSCHAP NOTULEN ………………………………………………………...……..……. Artikel 18 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het

bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,

dan voorziet de vergadering daarin zelve. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld

en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis

van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ……………………………………… Artikel l9 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering

een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der

vergadering indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen

van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,

heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming

tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft als dan weder niemand de volstrekte

meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de

volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt

telkens gestemd tussen, de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,

evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal

stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming

geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een 'stemming tussen twee

personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
verworpen. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst

acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 
Stemming over personen geschieden altijd schriftelijk. 
Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij

acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen,

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de

algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde

komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding

ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied

of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee

verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING …………………………………………...……… Artikel 20 
1. De algemene, vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt via

het clubblad of via een ter plaatse veel gelezen periodiek blad. De termijn voor de oproeping bedraagt

tenminste zeven dagen. 
2. Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

STATUTENWIJZIGING ………………………………………………………………...………………. Artikel 21 
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van

de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,

op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag

waarop de vergadering wordt gehouden. 
3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen,

in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier

weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
5. Een besluit tot statutenwijziging behoeft voorafgaande goedkeuring van de landelijke sportbond

waarbij de vereniging is aangesloten.

 

ONTBINDING …………………………………………………………………………………...…….….. Artikel 22 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een algemene vergadering.

Het bepaalde in leden1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degen die ten tijde van het besluit tot ontbinding

lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een

andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ……………………………………………………………………… Artikel 23 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend

recht bevat, noch met de statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eelde op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen 
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.